Върни се горе

С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, /обнародвани в бр.8 на Държавен вестник от 29.01.2016 г./ от 1 май 2016 г. регистърът е изцяло електронен и централизиран.

Агенция по вписванията води и поддържа Регистър Булстат като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и други документи.

Заявленията за вписване на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ и приложенията към тях, се подават по електронен път или на хартиен носител в службите по регистрация на Агенция по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.

Регистър БУЛСТАТ e достъпен през следния адрес.

Информация за услугите, предлагани от Регистър Булстат, банкова сметка, както и статистика за броя нововписани субекти в регистър БУЛСТАТ, разпределени по месец и по вид е достъпна на страница БУЛСТАТ.

Приемно време:

Регионална дирекция - София - приемно време - 09:00 ч.-17:00 ч.

Служби Регистър Булстат във всички останали градове - приемно време - 08:30 ч.-17:00 ч.

За информация относно Регистър Булстат:

E-mail адрес: bulstatcard@registryagency.bg

Информационен център - 0 700 121 07

Тел.: 02/9486 212 - гл. експерт Десислава Друмева – от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Тел.: 02/9486 224 - гл. специалист Надежда Николина – от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Сподели