Върни се горе

Във връзка с промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, изм. ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., Ви информираме, че надвнесените суми по сметката на Търговския регистър ще бъдат възстановявани след подаване на молба по образец в Агенция по вписванията.

Сподели