Върни се горе

Екипът по управление по проект № 14-32-17/25.08.2014 г. осъществяван  с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд информира за напредъка по проекта, както следва:

На 25.08.2014 г. е сключен договор № 14-32-17 между Агенция по вписванията и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ с предмет „Подобряване на административното обслужване на гражданите и взаимодействието между доставчиците на административни услуги чрез надграждане на Регистъра на имуществените отношения на съпрузите ” на обща стойност 499 249,20 лв. с ДДС

За успешното изпълнение на проекта е необходимо да бъдат изпълнени 5 дейности.

Към 31 декември 2014 г. са постигнати следните резултати:      

Относно Дейност 1 „Анализ   и   проектиране“ и  Дейност 2 „Софтуерна разработка“:

Изготвена е пълната документация за стартиране на ограничена процедура по ЗОП с предмет „Анализ, проектиране и надграждане на информационната ситема на Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС)“. Документацията е изпратена до УО на ОПАК за извършване на предварителен контрол.

Относно Дейност 3 „Одит“ – предстои да бъдат предприети действия от екипа по управление относно избор на изпълнител.

Относно Дейност 4 „Информация и публичност“ – изготвена е документация за стартиране на процедура по реда на глава 8а по ЗОП – публична покана. Поканата е публикувана страницата на АОП и на страницата на Агенция по вписванията (http://profile.registryagency.bg/7004f70480d8596a3be1b4d4e27e95e2)

Относно Дейност 5 „Управление на проекта“ – сключени са граждански договори с всички членове на екипа. Провеждат се регулярни срещи, на които се обсъждат необходимите действия за изпълнение на проекта и разпределяне на задачите.

Подробна информация за заложените цели и очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта може да намерите на страницата на Агенция по вписванията:http://www.registryagency.bg/bg/about-agency/evropejski-proekti/podobryavane-na-administrativnoto-obsluzhvane-na-grazhdanite-i-v/?preview=1&draft=1&language=bg

Сподели