Върни се горе

С § 18 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Обн. – ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 15.02.2013 г. са приети изменения в Търговския закон, както следва:

  1. В чл. 57 се създава т. 5:
    „5. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.“
  2. В чл. 141, ал. 8 се създава изречение второ: „Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.“
  3. В чл. 234, ал. 2 се създава нова т. 2:
    „2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.“

За удостоверяване отсъствието на посочените отрицателни предпоставки, при подаване на заявление за вписване на търговци, промени в представителството и/или състава на органите на управление, към съответните заявления следва да бъде представена декларация.

Сподели