Върни се горе

Във връзка с осигуряване на възможността за практическо изпълнение на разпоредбите на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици „ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС” и извършването на предвидените в същия вписвания в Търговския регистър, е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 година за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, публикуван на сайта на Министерство на правосъдието.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от „ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС” е утвърден Образец на Декларация от Министъра на правосъдието.

Сподели