Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-235/17.05.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ, е анулирана регистрацията на грешно вписан в регистър Булстат следния субект: ДОГОВОРЕН ФОНД „ЗЛАТЕН ЛЕВ”, ЕИК 176498587.

Сподели