Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-297/14.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 21 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

 І. Заличен е повторно вписан в регистър Булстат субект:

- АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГРЕДАСОВ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 175630925, карта за идентификация № 1667783 от 06.02.2009 г..

 ІІ. Заличен е грешно вписан в регистър Булстат субект:

- БЮРО ПО ЗАЩИТА ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ЕИК 1218173091667, карта за идентификация № 1905927 от 23.06.2014 г..

 ІІІ. Обявяват се за невалидни карта за идентификация № 1667783 от 06.02.2009 г. и карта за идентификация № 1905927 от 23.06.2014 г..

Сподели