Върни се горе

Съгласно Заповед №РД-01-154/17.04.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ, е анулирана регистрацията на повторно вписан в регистър Булстат субект:
МАРИЯ ЮРЬЕВНА ТРЕТЬЯКОВА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176650845 с карта за идентификация № 1894415 от 05.03.2014 г.
Обявява се за невалидна карта за идентификация: 1894415 от 05.03.2014 г.

Сподели