Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-19/27.01.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  е анулирана регистрацията на повторно вписан в регистър Булстат субект: НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ХЕРСОНСКАЯ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176804492, няма издадена карта за идентификация.

Сподели