Върни се горе

От 24.03.2014 г. до всички потребители на Търговския регистър, регистрирали електронните си адреси /над 75 000 търговски субекта/, ще бъдат изпратени съобщения, с които Агенция по вписванията напомня, че услугата „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“ е превенция срещу злоупотреби и нерегламентирани действия от страна на недобросъвестни лица по отношение фирмените дела на търговците.

В съобщението, което ще получат нашите потребители, Агенция по вписванията напомня любезно да не се изчаква последния момент за подаване на годишните финансови отчети.
Крайните срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър, са както следва:
а) за едноличните търговци – в срок до 31.05.2014 г., в случай, че е необходим (виж Забележката);
б) за дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30.06.2014 г.;
в) за всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31.07.2014 г.

Забележка: Съгласно ал. 8 на чл. 40 от Закона за счетоводството е предвидено, че задължения в ал. 1 до 7 не се прилагат за eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит.

Сподели