Заличено грешно вписване в регистър БУЛСТАТ

Съгласно Заповед РД-01-87/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ, във връзка с жалба вх. №94-02-16/10.03.2016 г. на „АЛФА ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и становища по нея от 23.03.2016 г. и 30.03.2016 г., е заличено от регистър БУЛСТАТ грешно  вписване в Служба по вписвания – София по партидата на ДЗЗД „АЛФА КРИСТАЛ ПРО“, ЕИК 176289124:

1. Съглашение за изменение на споразумение за създаване на обединение „АЛФА КРИСТАЛ ПРО“ от 05.02.2016 г.

2.  Управител Антон Кръстев Христов.

3. Вписването на промяна в разпределението на собствеността по Съглашение за изменение от 05.02.2016 г.

4.  Обявява се за невалидна карта за идентификация № 1977378 от 11.03.2016 г.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 15 Април 2016