Заличени са вписани в регистър БУЛСТАТ субекти

Съгласно Заповед РД-01-16/01.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ:

1. Заличен е  погрешно  вписан в регистър БУЛСТАТ, Служба по вписвания  – Бургас на следния субект:

МИХАЙЛО МАНИЛИЧ – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176931543, карта за идентификация № 1965526 от 05.01.2016 г.

2. Заличен е повторно вписан в регистър БУЛСТАТ, Служба по вписвания  – Варна следния субект:

ИРИНА ФИЛАТОВА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176915037, карта за идентификация № 1962072 от 17.09.2015 г.

3. Обявяват се за невалидни карти за идентификация:  1965526 от 05.01.2016 г. и № 1962072 от 17.09.2015 г.  

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 05 Февруари 2016