Възможност за вписване в информационната система на търговския регистър на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Уважаеми потребители,

Във връзка с Наредба за изм. и допълнение на Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, ДВ бр. 53 от 27.06.2014 г. е осигурена възможност за вписване в информационната система на търговския регистър на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Посочените обстоятелства се заявяват в търговския регистър чрез заявление по образец А14 за вписване на обстоятелства относно  дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и заявление по образец Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици.

Образците на заявления,  са публикувани на портала на търговския регистър на адрес http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2

 

 

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 28 Юни 2014