УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА ПО ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2016 ГОДИНА

На 30 юни 2016 г. приключи кампанията по подаване на годишните финансови отчети за всички търговци по смисъла на Търговския закон /съгл. чл. 38 от Закона за счетоводството, обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./

От данните може да се проследи нарастване на броя подадени годишни финансови отчети през 2016 г. в сравнение с предходните две години –

-  От 1 януари 2016 г. до 30 юни 2016 г. включително са подадени 382 498 заявления за годишни финансови отчети;

-  От 1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г. включително техният брой е 347 972:

Гише – 32%

Интернет – 68%

 -  От 1 януари 2014 г. до 30 юни 2014 г. включително подадените годишни финансови отчети са 322 487:

Гише – 34%

Интернет – 66%

Информационната система на Търговския регистър работи без прекъсвания и проблеми в системата, за което говори съотношението на подадените за 2016 г. заявления по интернет – 73,31% спрямо подадените на гише – 26,69%.

Струпвания на граждани пред офисите на Агенция по вписванията нямаше, с изключение на последните няколко дни от изтичане на законовият срок за подаване на годишни финансови отчети – 30 юни, в гр. София.

И занапред усилията и дейноста на ръководството и всички служители на Агенцията ще бъдат насочени към коректното, любезно и професионално отношение и обслужване на потребителите на регистрите, админстрирани от Агенция по вписванията.

 

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 01 Юли 2016