Семинар от 12 до 14 октомври 2012 г.

От 12 до 14 октомври 2012 г. се проведе обучителен семинар за длъжностните лица по регистрация от Агенция по вписванията на тема „Актуални проблеми, свързани с търговската регистрация”.
Лектори на семинара бяха д-р Таня Бузева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и Николай Гайдаров – представител на фирма „СИЕНСИС” АД.

Госпожа Таня Бузева запозна участниците в семинара със следните теми:
- Производство по назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски в капитала на търговско дружество. Предметни предели на проверката на собствеността, извършвана в производството по назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски в капитала на търговско дружество и при вписване на новоучредено търговско дружество, респ. увеличение на капитала. Доказателства за собственост.
- Процесуални аспекти на производството, развиващо се пред Търговския регистър. Предметни предели на проверката в производството, развиващо се пред Търговския регистър и производството по обжалване на откази пред съда. Приложно поле на разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър – даване указания на заявителите при констатирани пропуски и непълноти. Производства по исковете с правно основание чл. 71 и 74 от ТЗ, чл. 29 от ЗТР и дължими действия в Търговския регистър, след постановяване и влизане в сила на съдебните решения.

Николай Гайдаров представи пред длъжностните лица по регистрация новите функционалности на информационната система на Търговския регистър, внедрени в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доразвитие и усъвършенстване на информационната система на Търговския регистър във връзка с измененията на Закона за търговския регистър, ДВ бр. 34/29.04.2011 г. и адаптиране към изискванията на българското и реципираното европейско законодателство.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014