От 22 до 24 март 2013 г. се проведе семинар за длъжностните лица по регистрация от Агенция по вписванията

От 22 до 24 март 2013 г. се проведе семинар за длъжностните лица по регистрация от Агенция по вписванията. Бяха разгледани актуални проблеми, свързани с търговската регистрация, както и актуалните изменения на нормативната уредба, регламентираща режима на търговската регистрация, с акцент върху процедурите по служебна пререгистрация и ликвидация на непререгистрираните търговски дружества и кооперации.

По време на семинара и проведените дискусии бе направен анализ на основните затруднения, които срещат длъжностните лица по регистрация в работата си по приложението на нормативната уредба, регламентираща режима на търговската регистрация.

Предмет на обсъждане бяха и „Указанията за отстраняване на нередовности от заявителя по подадените заявления и искания в търговският регистър – предметните предели на възможността за даване на указания на заявителите при констатирани пропуски и непълноти, съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от ЗТР”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014