От 11 до 13 май 2012 г. се проведе семинар за длъжностните лица по регистрация от АВ

От 11 до 13 май 2012 г. се проведе семинар за длъжностните лица по регистрация от Агенция по вписванията по актуални проблеми, свързани с търговската регистрация.
В своята лекция г-жа Весела Станоева – експерт в звено „Заверки и легализации” на дирекция „Консулски отношения” към Министерство на външните работи, запозна участниците със същността и процедурата по легализацията на документи. Специално внимание бе отделено на практическото приложение на режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от България двустранни договори за правна помощ, както и необходимостта от снабдяване с „апостил“ на изходящи от съответната държава документи. Бяха дискутирани и въпроси, свързани с изготвянето на заверен превод на български език, съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Преподавателят в СУ „Св. Климент Охридски” д-р Таня Бузева представи темите: „Капитал на АД. Увеличение и намаление на капитала. Капитал и изменение на капитала при ООД”; „Членствени правоотношения в ООД. Прекратяване на членството. Специфични проблеми при прехвърляне на дружествен дял и при прехвърляне на търговско предприятие. Принудително изпълнение върху дружествен дял по ЗОЗ. Прекратяване по чл. 517 от ГПК”.

Тема на лекцията на г-жа Милена Милева – бизнес аналитик от „СИЕНСИС” АД бе изменението на информационната система на Търговския регистър във връзка с „Указания за отстраняване на нередовности от заявителя по подадените заявления и искания в Търговският регистър”, влизащи в сила от 1 юни 2012 г.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014