Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ЧРВО“

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–90/06.03.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014