Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция "Длъжностни лица по регистрацията"

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД-01-303/03.09.2015 г.на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ДИРЕКТОР

 

на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“ в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование – висше;
 • степен на образование – магистър;
 • професионален опит – 5 години;

      или минимален ранг за заемане на длъжността – ІІ младши.

Специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • висше юридическо образование с придобита юридическа правоспособност;
 • юридически стаж – не по-малко от 5 години;
 • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • разрешение за достъп до класифицирана информация; същото се  издава след извършване на проучване за надеждност съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ); такова проучване се извършва само на класираните кандидати след приключване на конкурса в съответствие с чл. 150, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Инициативност, оперативност, комуникативност, способност за управление на промените в администрацията;
 • Умение за работа в екип;
 • Познаване на нормативната уредба;
 • Умения да организира собствената си работа и тази на подчинените си;
 • Лоялност и коректност при изпълнение на възложените задачи.

Начинът на провеждане на конкурса е защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ръководство, координация и контрол по отношение дейността и функциите на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“ в Агенция по вписванията” – формат А4 до 15 стандартни машинописни страници  и интервю.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:

 • Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 2 ,т. 1 от НПКДС;
 • Копие от диплома за висше юридическо образование;
 • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител (професионалният опит се удостоверява с копия от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; копията от документите се представят в цялост);
 • Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ за започване на проучване за надеждност на кандидата;
 • Копия от други документи по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса или до 17.00 часа на 17.09.2015 г. вкл. в Агенция по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

Кратко описание на длъжността:

Съгласно утвърдена длъжностна характеристика за длъжността Директор на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“ в Агенция по вписванията – ръководство, координация и контрол на дейността в дирекция „ДЛР“; организация и разпределение на допълнително поставените със заповед на изпълнителния директор задачи за изпълнение от длъжностните лица по регистрацията.

Размерът на индивидуалната основна месечна заплата за длъжността е до 2300 лв. /две хиляди и триста лева/, съобразно квалификацията и придобития професионален опит.

Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенция по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” № 20 и се публикуват на електронната страница на Агенцията.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 22 Октомври 2015