Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт „УС“

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–290/31.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Управление на собствеността”, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014