Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Благоевград

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–26/20.01.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Благоевград, Главна дирекция „Регистри” в Агенция по вписванията, с месторабота в град Благоевград.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014