Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ФСО“

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–506/23.10.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Финансово–счетоводно обслужване” – 1(една) щатна бройка, дирекция „Финансово–счетоводни дейности и управление на собствеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014