Централно управление

Деловодство – тел.: 9486 189; 9486 215; 9486 162

За информация относно ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Информация относно връчени откази – тел. 9486 184

Жалби срещу откази – тел. 9486 205

Техническа информация при проблеми с използването на портала на Търговския регистър

e-mail адрес: support@registryagency.bg

За техническа информация относно портала за отдалечен достъп на ИМОТЕН РЕГИСТЪР 

e-mail адрес: support@registryagency.bg

За информация относно РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

e-mail адрес: bulstatcard@registryagency.bg

За информация относно РЕГИСТЪРА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ 

e-mail адрес: support_mrra@registryagency.bg

В таблицата може да откриете контактите и към следните дирекции и отдели:

Отдел „Анализ и методология“

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН E-MAIL
Изпълнителен директор Елена Маркова   elena.markova@registryagency.bg
Зам. изпълнителен директор Стефания Матарова-Динова   stefaniya.dinova@registryagency.bg
Главен секретар Надя Георгиева   nadia.georgieva@registryagency.bg
Финансов контрольор Мария Цигова   mariya.tsigova@registryagency.bg

Звено по сигурността на информацията

Служител по сигурността на информацията Кирил Узунов 9486 173 kiril.uzunov@registryagency.bg
Главен експерт Мая Иванова 9486 203 maia.ivanova@registryagency.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „ПОЧРД“ 

Директор Румяна Душкова – Колчева 9486 174 rumiana.dushkova@registryagency.bg

Отдел „Правно обслужване и деловодство“

Началник отдел Диана Михайлова 9486 110 diana.mihailova@registryagency.bg
Главен юрисконсулт Антония Георгиева 9486 172 a.georgieva@registryagency.bg
Главен специалист Димитрина Тасева 9486 162 dimitrina.taseva@registryagency.bg
Главен специалист Ваня Илийчовска 9486 181 vanq.iliichovska@registryagency.bg
Главен специалист Наталия Георгиева 9486 189 natalia.georgieva@registryagency.bg
Специалист Мая Колевчина 9486 271 maia.kolevchina@registryagency.bg
Главен юрисконсулт Младен Колев 9486 151 mladen.kolev@registryagency.bg
Юрисконсулт Олга Стоянова    
Юрисконсулт Адриана Дянкова  9486 213 adriana.dqnkova@registryagency.bg
Специалист Павел Соколов 9486 197 pavel.sokolov@registryagency.bg
Главен специалист Росица Ефтимова 9486 215 rositza.eftimova@registryagency.bg

Отдел „Човешки ресурси и протокол“

Началник отдел Миглена Степанова – Везиева 9486 188 miglena.vezieva@registryagency.bg
Главен експерт Ива Расланова 9486 170 iva.raslanova@registryagency.bg
Главен експерт, протокол Илияна Жотева 9486 100 iliyana.zhoteva@registryagency.bg
Главен експерт Ивета Райчева 9486 230 iveta.raicheva@registryagency.bg
Главен юрисконсулт Христо Христов 9486 270 hristo.hristov@registryagency.bg

Дирекция "ФСДУС" 

Директор Райна Давидова 9486 196 raina.davidova@registryagency.bg

Отдел „Финансово-счетоводно обслужване“

Началник отдел Наталия Ковачка 9486 182 natalia.kovachka@registryagency.bg
Младши експерт Надя Колева 9486 159 nadia.koleva@registryagency.bg
Главен специалист Малинка Величкова 9486 161 malinka.velichkova@registryagency.bg
Главен специалист Даниела Николова 9486 123 d.nikolova@registryagency.bg
Главен експерт Валентина Данчова 9486 176 valentina.danchova@registryagency.bg
Главен експерт Даниела Вачева 9486 107 daniela.vacheva@registryagency.bg

Отдел „Управление на собствеността“

Началник отдел Таня Ликоманова 9486 120 tania.likomanova@registryagency.bg
Главен експерт Сияна Кръстева 9486 171 siyana.krasteva@registryagency.bg
Младши експерт Васил Витанов 9486 214 vasil.vitanov@registryagency.bg
Младши експерт Надя Спасова 9486 198 nadia.spasova@registryagency.bg

Дирекция „Информационно обслужване и технологии“

И.д. директор Красимира Мекерова 9486 190 krasimira.mekerova@registryagency.bg
Главен експерт Венелин Иванов 9486 102 venelin.ivanov@registryagency.bg
Главен експерт Кирил Симеонов 9486 168 kiril.simeonov@registryagency.bg
Старши експерт Валентин Руженов 9486 200 valentin.rujenov@registryagency.bg
Старши експерт Мариела Стефанова 9486 149 mariela.stefanova@registryagency.bg
Главен експерт Павел Павлов 9486 111 pavel.pavlov@registryagency.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главна Дирекция „Регистри“

Главен директор Владимир Трифонов 02 9486 156 vladimir.trifonov@registryagency.bg
Регионален Директор – София Пирин Соколов (02)9486 112 pirin.sokolov@registryagency.bg
Регионален Директор – Бургас Румяна Райчева (056)8784 80; (056)8401 98 rumiana.petkova@registryagency.bg
Регионален Директор – Варна Силва Крикорян (052)786 434 silva.krikorian@registryagency.bg
Регионален Директор – Велико Търново Петър Суков (062)601 802 petar.sukov@registryagency.bg
Регионален Директор – Враца Любомир Алипиев (092)669 696 lubomir.alipiev@registryagency.bg
Регионален Директор – Пловдив Павлина Минчева (032)279 155 pavlina.mincheva@registryagency.bg

Отдел „Информационни системи на регистрите“

Началник отдел Нина Лазарова 9486 254 nina.lazarova@registryagency.bg
Главен експерт Галина Младенова 9486 260 galina.mladenova@registryagency.bg
Главен експерт Бианка Георгиева 9486 199 bianka.trifonova@registryagency.bg
Старши експерт Росен Петков 9486 192 rosen.petkov@registryagency.bg
Главен експерт Йорданка Мравкова 9486 262 iordanka.mravkova@registryagency.bg
Главен експерт Десислава Друмева 9486 212 desislava.drumeva@registryagency.bg
Главен експерт Антоанета Ситарска 9486 205 antoaneta.sitarska@registryagency.bg
Главен експерт Мария Тумбева 9486 207 m.tumbeva@registryagency.bg
Главен експерт Ива Масларска 9486 185 iva.maslarska@registryagency.bg
Младши експерт Емилия Съева 9486 184 emiliya.saeva@registryagency.bg
Главен експерт Николина Павлова 9486 180 nikolina.pavlova@registryagency.bg

Дирекция „Длъжностни лица по регистрация“

Директор Гергана Пейчевска 9486 121 gergana.peychevska@registryagency.bg
Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 08 Февруари 2016