Централно управление

Деловодство – тел.: 9486 189; 9486 215; 9486 157; 9486 162

За информация относно ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Информация относно откази, жалби и други – тел. 9486 201

Техническа информация при проблеми с използването на портала на Търговския регистър – тел. 9486 199; 9486 148; 9486 207
e-mail адрес: support@registryagency.bg

За техническа информация относно портала за отдалечен достъп на ИМОТЕН РЕГИСТЪР - тел.  9486 260; 9486 261; 9486 262; 9486 226

За информация относно РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - тел. 9486 204,9486 217, 9486 212,
За Интернет клиенти: 9486 224

За информация относно РЕГИСТЪРА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ – тел. 9486 199, 9486 207; 9486 148.

В таблицата може да откриете контактите и към следните дирекции и отдели:

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН E-MAIL
Изпълнителен директор      
Зам. изпълнителен директор Елена Маркова   elena.markova@registryagency.bg
Главен секретар Тодор Керанов   todor.keranov@registryagency.bg
Финансов контрольор Мария Цигова   mariya.tsigova@registryagency.bg

Звено по сигурността на информацията

Служител по сигурността на информацията Иван Колев 9486 173 ivan.kolev@registryagency.bg
Главен експерт Мая Иванова 9486 203 maia.ivanova@registryagency.bg
Главен експерт Велина Иванова 9486 148 velina.ivanova@registryagency.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „АПОЧРВО“ – правна

Директор Румяна Душкова – Колчева 9486 174 rumiana.dushkova@registryagency.bg

Отдел „Административно-правно обслужване“

Началник отдел Диана Михайлова 9486 110 diana.mihailova@registryagency.bg
Старши юрисконсулт Антония Георгиева 9486 172 a.georgieva@registryagency.bg
Главен специалист Димитрина Тасева 9486 162 dimitrina.taseva@registryagency.bg
Главен специалист Ваня Илийчовска 9486 181 vanq.iliichovska@registryagency.bg
Главен специалист Стела Цветанова 9486 157 stela.tzvetanova@registryagency.bg
Главен специалист Наталия Георгиева 9486 215 natalia.georgieva@registryagency.bg
Специалист Мая Колевчина 9486 271 maia.kolevchina@registryagency.bg
Старши юрисконсулт Младен Колев 9486 151 mladen.kolev@registryagency.bg
Юрисконсулт Олга Стоянова    
Главен юрисконсулт Георги Парапунов 9486 167 georgi.parapunov@registryagency.bg

Отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността“

Началник отдел Миглена Степанова – Везиева 9486 188 miglena.vezieva@registryagency.bg
Главен експерт Ива Расланова 9486 170 iva.raslanova@registryagency.bg
Главен експерт, връзки с обществеността Илияна Жотева 9486 100 iliyana.zhoteva@registryagency.bg
Младши експерт Ивета Райчева 9486 230 iveta.raicheva@registryagency.bg
Младши експерт Ирина Станиславова   irina.stanislavova@registryagency.bg
Младши експерт Емилия Съева 9486 184 emiliya.saeva@registryagency.bg
Главен юрисконсулт Христо Христов 9486 270 hristo.hristov@registryagency.bg

Отдел „Анализ и методология“

Началник отдел Николина Павлова 9486 180 nikolina.pavlova@registryagency.bg
Главен специалист Радослав Абрашев 9486 261 radoslav.abrashev@registryagency.bg
Главен експерт Марияна Иванова-Пенева   mariana.kirilova@registryagency.bg
Старши експерт Вергиния Петкова   verginia.petkova@registryagency.bg
Главен експерт Мюмюн Ахмед 9486 233 myumyun.ahmed@registryagency.bg

Дирекция „ФСДУС“ – финансова

Директор Райна Давидова 9486 196 raina.davidova@registryagency.bg

Отдел „Финансово-счетоводно обслужване“

Началник отдел Наталия Ковачка 9486 182 natalia.kovachka@registryagency.bg
Главен експерт Красимира Делчева 9486 183 krasimira.delcheva@registryagency.bg
Младши експерт Надя Колева 9486 159 nadia.koleva@registryagency.bg
Главен специалист Малинка Величкова 9486 161 malinka.velichkova@registryagency.bg
Главен специалист Даниела Николова 9486 123 d.nikolova@registryagency.bg
Главен експерт Валентина Данчова 9486 176 valentina.danchova@registryagency.bg
Главен експерт Даниела Вачева   daniela.vacheva@registryagency.bg

Отдел „Управление на собствеността“

Началник отдел Таня Ликоманова 9486 120 tania.likomanova@registryagency.bg
Старши експерт Мария Пилева 9486 210 maria.pileva@registryagency.bg
Младши експерт Мария Блажева    
Младши експерт Надя Спасова   nadia.spasova@registryagency.bg
Главен специалист Николай Нанев 9486 214 nikolai.nanev@registryagency.bg
Главен специалист Сияна Кръстева 9486 171 siyana.krasteva@registryagency.bg
Главен специалист Методи Димитров 9486 175 metodi.dimitrov@registryagency.bg

Дирекция „Информационно обслужване и технологии“

Директор Георги Бошнаков 9486 206 georgi.boshnakov@registryagency.bg

Отдел „Информационни проекти и методология“

Началник отдел Нина Лазарова 9486 254 nina.lazarova@registryagency.bg
Главен експерт Мария Тумбева 9486 207 m.tumbeva@registryagency.bg
Главен експерт Галина Младенова 9486 260 galina.mladenova@registryagency.bg
Главен експерт Бианка Георгиева 9486 199 bianka.trifonova@registryagency.bg
Младши експерт Мариела Стефанова 9486 149 mariela.stefanova@registryagency.bg
Старши експерт Росен Петков 9486 192 rosen.petkov@registryagency.bg
Главен експерт Йорданка Мравкова 9486 262 iordanka.mravkova@registryagency.bg
Главен специалист Златина Танева 9486 226 zlatina.taneva@registryagency.bg

Отдел „Внедряване и поддръжка на информационни технологии“

Началник отдел Венелин Иванов 9486 102 venelin.ivanov@registryagency.bg
Главен експерт Красимира Мекерова 9486 190 krasimira.mekerova@registryagency.bg
Главен експерт Десислава Друмева 9486 212 desislava.drumeva@registryagency.bg
Главен експерт Кирил Симеонов 9486 168 kiril.simeonov@registryagency.bg
Главен експерт Марин Пангелов 9486 154 marin.pangelov@registryagency.bg
Младши експерт Валентин Руженов 9486 200 valentin.rujenov@registryagency.bg
Главен експерт Павел Павлов 9486 111 pavel.pavlov@registryagency.bg
Главен специалист Кольо Ботев 9486 169 kolyo.botev@registryagency.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главна Дирекция „Регистри“

Главен директор Владимир Трифонов 02 9486 156 vladimir.trifonov@registryagency.bg
Регионален Директор – София Пирин Соколов (02)9486 112 pirin.sokolov@registryagency.bg
Регионален Директор – Благоевград Александра Стоянова  (073) 887 013 aleksandra.stoyanova@registryagency.bg
Регионален Директор – Бургас Румяна Райчева (056)8784 80; (056)8401 98 rumiana.petkova@registryagency.bg
Регионален Директор – Варна Силва Крикорян (052)786 434 silva.krikorian@registryagency.bg
Регионален Директор – Велико Търново Петър Суков (062)601 802 petar.sukov@registryagency.bg
Регионален Директор – Враца Любомир Алипиев (092)669 696 lubomir.alipiev@registryagency.bg
Регионален Директор – Плевен Ирена Христова (064)800 157 irena.hristova@registryagency.bg
Регионален Директор – Разград Петър Панчев (084)661 581 petar.panchev@registryagency.bg
Регионален Директор – Русе Ирена Монева (082)816 583 irena.moneva@registryagency.bg
Регионален Директор – Стара Загора Иглика Минчева (042)693 611 iglika.mincheva@registryagency.bg
Регионален Директор – Хасково Станимир Политов (038)665 591 stanimir.politov@registryagency.bg
Регионален Директор – Пловдив Павлина Минчева (032)279 155 pavlina.mincheva@registryagency.bg

Отдел „Организация на службите по вписвания и службите по регистрация“

Началник отдел Румен Попов 9486 186 rumen.popov@registryagency.bg
Главен експерт Антоанета Ситарска 9486 205 antoaneta.sitarska@registryagency.bg
Главен Специалист Надежда Върлакова 9486 201 nadejda.varlakova@registryagency.bg
Специалист Фредерик Дочев 9486 163 frederik.dotchev@registryagency.bg
Главен специалист Илона Господинова 9486 202 ilona.gospodinova@registryagency.bg
Главен експерт Ива Масларска 9486 185 iva.maslarska@registryagency.bg

Дирекция „Длъжностни лица по регистрация“

Директор Николай Тихов (02)9486 121 nikolai.tihov@registryagency.bg
Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 16 Юни 2014