Съобщение за публично заседание на 27.12.2013 г.

Агенция по вписванията обявява, че на 27.12.2013 г. от 14:00 часа ще проведе публично заседание за отваряне на ценови предложения на участниците по ограничена процедура с предмет „Усъвършенстване и надграждане на информационната система на Търговски регистър и адаптиране към изискванията на българското законодателство” в изпълнение на Договор № А11-31-19/17.02.2012г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014