Съобщение за отваряне на оферти на обществена поръчка с предмет "Техническо обезпечаване на конференции, работни срещи, кръгли маси и публични представяния"

На 16.11.2011 г. в 15:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багряна“№ 20, ще бъдат отворени и оповестени  оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обезпечаване на конференции, работни срещи, кръгли маси и публични представяния по проект „Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенция по вписванията“.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014