Съобщение за отваряне на ценови предложения

На 29.04.2013 г. от 11:30 часа в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, кв. Гео Милев, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите кандидати по обществена поръчка с предмет: „Доставка, конфигуриране, инсталация и тестване на сървъри за информационната система на Търговския регистър, в изпълнение на дейност по проект „Подобряване на обслужването на гражданите чрез развитие на информационната система на Търговския регистър при Агенция по вписванията”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, открита с Решение № РД-04-05/15.02.2013 г. на възложителя и обявление за обществена поръчка в РОП № 523913/15.03.2013 г.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014