Съобщение за отваряне на ценови предложения

На 19.11.2012 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3, заседателна зала, ще се проведе заседание за отваряне на ценови предложения по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на прецизни климатизатори, резервирана конфигурация и офис климатизатори за нуждите на териториалните звена на Агенцията по вписвания

  1. Обособена позиция № 1: “Доставка и монтаж на прецизни климатизатори, резервирана конфигурация за нуждите на Агенцията по вписвания”
  2. Обособена позиция № 2: “Доставка и монтаж на офис климатизатори за нуждите на териториалните звена на Агенцията по вписвания”, обявена с Решение № РД-04-17/12.09.2012г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията.
Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014