Съобщение за отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет: „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения”

Във връзка с провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на програми и обучителни модули за он-лайн обучения”, Ви уведомяваме, че в съответствие с изискванията на чл. 69а, ал.3 от ЗОП, комисията назначена със Заповед № РД-01-650/29.11.2011г. на Главния секретар на Агенция по вписванията, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, ще отвори ценовите оферти на допуснатите участници на 12.01.2012г. на адреса на Агенция по вписвания – гр.София, ул. Елисавета Багряна 20 от 15,00 часа. На основание чл. 69а, ал.3 от МОП, действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014