Съобщение към ОП "Подготовка за тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на специализирани обучения по информационни технологии"

Подробно описание на дейност 1 на проекта „Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии" с планираните обучения се съдържа в Приложение II към договор №13-22-132/28,05.2014 г. между Управляващия орган на ОПАК и Агенция по вписванията, извадка от което е поместена по-долу.

Срокът за изпълнение на договор №13-22-132/28.05.2014 г. е 9 (девет) месеца.

График на планиране на обществената поръчка „Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии":

-  дата на откриване                                                              01.08.2014 г.

-  дата на отваряне на офертите                                          01.10.2014 г.

Датите са индикативни!

Начин на плащане:

Възнаграждението на изпълнителя, ще се изплати до 20 /двадесет/ дни след предаване на документацията и подписване на окончателен двустранен приемо-предавателен протокол, който се изготвя, съответно:

  1. след изтичане срока на обжалване на решението за откриване на поръчката - в случай, че решението не е обжалвано;
  2. след влизане в сила на решението по обжалване на решението за откриване на поръчката
Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 02 Юли 2014