Сканиране на нотариални актове 2007 – 2008 г. в Служба по вписванията – София

Пояснение
Нотариалните актове не са прошнуровани. Листите са захванати с телчета и са подредени в папки. Форматът на актовете е А4. Документите са двустранно изписани.

Офертата трябва да се изготви съгласно чл. 101в от ЗОП и да съдържа: данни за лицето: наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция и телефон, лице за контакти, банкова сметка; декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; предложение за изпълнение и ценово предложение по изискванията на възложителя и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. Изпълнителят представя график за сканирането на 3 (три) етапа при подаването на офертата. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 30 дни от крайния срок за получаване на оферти.

Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено лице, в деловодството на Агенция по вписванията: гр. София, 1111, ул. „Елисавета Багряна” 20. Офертата може да бъде подадена и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Посочената прогнозна стойност е 50 000 лв. без ДДС.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014