Промяна в часа на отваряне на ценови листи към обществена поръчка на 09.04.2014г.

Поради възникване на непредвидени обстоятелства отварянето на ценови предложения по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията. Разработване на предложения за промени в нормативни и стратегически документи и в Устройствения правилник на Агенция по вписванията. Провеждане на обучение на служителите. Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Агенция по вписванията.”, изпълнявана по проект „Ефективна и модерна администрация – Агенция по вписванията”, в изпълнение на Договор № А12-11-08/24.01.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Процедурата е открита с Решение № РД-04-03/20.01.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 581099/20.01.2014 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки ще се състои не в обявения час 11:00 а в 12:00 на 09.04.2014 г.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014