Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията

ПРЕКРАТЕНА

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията”
с две обособени обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията”
Обособена позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM с национално покритие”

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014