На 22.10.2013 г. ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по реда на ЗОП

На 22.10.2013 г. от 15:30 часа в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, ул. „Елисавета Багряна” № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на Агенция по вписване. Разработване на предложения за промени в нормативни и стратегически документи и в Устройствения правилник на Агенция по вписванията. Провеждане на обучение на служителите. Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Агенция по вписванията.”, изпълнявана по проект „Ефективна и модерна администрация – Агенция по вписванията”, в изпълнение на Договор № А12-11-08/24.01.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Процедурата е открита с Решение № РД-04-17/13.06.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 545645/13.06.2013 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014