На 09.04.2014 г. АВ ще отвори ценови предложения по обществена поръчка

Агенция по вписванията съобщава, че на 09.04.2014 г. от 11:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20. гр. София, ще бъдат отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на Агенция по вписванията. Разработване на предложения за промени в нормативни и стратегически документи и в Устройствения правилник на Агенция по вписванията. Провеждане на обучение на служителите. Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Агенция по вписванията.”, изпълнявана по проект „Ефективна и модерна администрация – Агенция по вписванията”, в изпълнение на Договор № А12-11-08/24.01.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Процедурата е открита с Решение № РД-04-03/20.01.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 581099/20.01.2014 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014