На 08.02.2013 г. ще се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-01-619/18.12.2012г.

На 08.02.2013 г. (петък) от 15:30 часа в сградата на Агенция по вписванията с адрес“ гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Централно управление на администрацията, етаж 3, Заседателна зала, ще се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-01-619/18.12.2012г., на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, за отваряне и оповестяване на ценовите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация, публичност и логистика при провеждане на обучения за работа с внедрената нова функционалност на информационната система на Търговския регистър и ползване на разработено ръководство за постановяване на откази за вписване”, във връзка с изпълнение на сключен договор № А11-31-19/17.02.2012 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията”, открита с решение №  РД-04-24/14.11.2012г. на възложителя.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014