Агенция по вписванията ще отвори ценови предложения на допуснати участници в процедура по реда на ЗОП на 02.04.2014г

Агенция по вписванията съобщава, че на 02.04.2014 г. от 16:00 часа, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура по реда на ЗОП с предмет „Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на дирекция “Информационно обслужване и технологии” по проект № ЦА12-22-83 от 02.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, с наименование „Подобряване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014