Агенция по вписванията информира, че набира предложения от кандидати за изпълнение на дейности по проект „Дейности за информация и публичност“

Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите на администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на задълженията”, изпълняван по договор № ЦА 12-22-86/02.07.2013 г. за предоставяне на безвъздмездна финасова помощ по оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Агенция по вписванията информира, че набира предложения от кандидати за изпълнение на дейности по посочения проект, а именно „Дейности за информация и публичност“. Прогнозната стойност е до 1098,42 лв. без ДДС. Технически спецификации и изисквания към участниците могат да бъдат намерени тук.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014