Нормативна уредба

Изтеглете документите в PDF формат

Закон за кадастъра и имотния регистър, PDF файл, 0.5 MB

Устройствен правилник на Агенцията по вписванията, PDF файл, 276.2 KB

Правилник за вписванията, PDF файл, 2.1 MB

Закон за регистър Булстат, PDF файл, 70.2 KB

Закон за търговския регистър, PDF файл, 4.6 MB

Търговски закон, PDF файл, 1.2 MB

Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път, PDF файл, 135.6 KB

Семеен кодекс, PDF файл, 141.4 KB

Наредба №11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите, PDF файл, 121.0 KB

Образец на уведомление към чл. 10 от НРВСДРИОС, PDF файл, 164.4 KB

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, PDF файл, 484.5 KB

Закон за електронния документ и електронния подпис, PDF файл, 63.8 KB

Закон за електронното управление, PDF файл, 53.7 KB

Наредба №3 от 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница., PDF файл, 121.6 KB

Закон за счетоводството, PDF файл, 112.8 KB

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали и предложения за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси срещу служители на Агенция по вписванията, както и за реда на регистрирането и разглеждането на, PDF файл, 1.0 MB

Наредба № 1 от 14 Февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, PDF файл, 1.1 MB

Вътрешни правила за реда и начина за уведомяване по електронен път за изгубена карта за идентификация, за допуснати технически грешки във въведените данни, и за непълни и/или неточни данни в документите на вписаните лица по Закона за регистър БУЛСТАТ, PDF файл, 84.8 KB

Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки, PDF файл, 2.6 MB

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 20 Август 2015