Развитие на системите на Имотния регистър, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенция по вписванията, с оглед подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Приоритетна ос

IIІ. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”      

Подприоритет

3.1 “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”            

Бюджетна линия BG 051PO002/13/3.1-09              

Обща сума на проекта: 2 296 693 лв. (с ДДС)              

Цели:

Обща цел: Оптимизиране дейността на Агенция по вписванията по отношение на имотния регистър, подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, чрез вътрешно развитие и интегриране на системите, чрез въвеждане на нови електронни услуги, създаване на предпоставки за по-добра събираемост на местните данъци и събираните от агенцията държавни такси.              

Специфични цели:

               - Подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите чрез ускоряване на процеса, повишаване на качеството и разнообразяване на каналите на предоставяне и заплащане на услугите.

               - Повишаване качеството и надеждността на информацията, съхранявана в базите данни на имотния регистър, чрез разтоварване на персонала от неефективни дейности, породени от липсата на интеграция между системи и регистри, многократно въвеждане на данни и липсата на достатъчно ефективни методи за предоставяне на административни и инормационни услуги; 

               - Повишаване на приходите от държавни такси, събирани от Агенция по вписванията, чрез увеличен брой услуги и понижена себестойност на предоставянето им в резултат на повишена ефективност. 

               Целеви групи:

-         Служители на Агенция по вписванията, отговарящи за поддържането на имотния регистър;

-         Граждани;

-         Бизнес.

Дейности:

              Дейност 1: Анализ на нормативната база и организационната среда на Агенция по вписванията, във връзка с развитието на информационната система на имотния регистър и въвеждането на електронни услуги

               Дейност 2: Надграждане на съществуващите функционалности на информационната система на имотния регистър, разработване на нови софтуерни модули и разработване на електронни услуги

               Дейност 3: Информация и публичност на проекта

               Дейност 4: Одит на проекта

               Дейност 5: Управление на проекта

  Очаквани резултати:

▪ Изготвен анализ на нормативната база, съдържащ основни процеси на предоставяне на услуги

▪ Изготвен анализ на вътрешни документи /методики, инструкции, заповеди, вътрешни правила за работа и др./, съдържащ детайлизирани процеси на предоставяне на услуги и констатации, насочени към идентифициране на слабости и недостатъци в анализираните документи

▪ Изготвени проекти на изменения и допълнения във вътрешни организационни документи на агенцията /методики, инструкции, заповеди, вътрешни правила за работа и др./, целящи подобряване на административните процеси и повишаване качеството на административното обслужване

▪ Надградени съществуващи функционалности на информационната система на имотния регистър

▪ Разработени и внедрени нови софтуерни модули на информационната система на имотния регистър

▪ Разработени електронни услуги за имотния регистър

▪ Подобрена интеграция с външни системи                          

   Продължителност на проекта: 18 месеца

   Дата на приключване на проекта: 17.10.2015 г.             

 

Европейски проекти

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 14 Август 2014