Подобряване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приоритетна ос

II. “Управление на човешките ресурси”

Подприоритет

2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия

BG 051PO002/12/2.2-08

Обща сума на проекта

89 319,00 лв. (с ДДС)

Цели

Обща цел Повишаване на квалификацията на служителите от администрацията на централно и областно ниво чрез обучение в страната.

Специфични цели

- Подобряване и развитие на професионалните компетентности на служителите на дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията чрез специализирани обучения по информационни технологии, пряко обвързани със специфичната им дейност.

- Подобряване и развитие на ключови компетенции на служители на Регионална дирекция-София към Агенция по вписванията чрез чуждоезиково обучение

Целева група

- служители на дирекция „Информационно обслужване и технологии”

- служители на Регионална дирекция-София

Дейности

Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта

Дейност 2: Избор на изпълнители в съответствие с изискванията и разпоредбите на националното законодателство

Дейност 3: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии

Дейност 4: Провеждане на обучения от Институт за публична администрация (ИПА)

Дейност 5: Дейности за информация и публичност

Очаквани резултати

  • Проведени 16 бр. специализирани обучения по информационни технологии за служители на дирекция „Информационно обслужване и технологии в следните теми: Управление на Microsoft сървъри – 9 курса; Управление на Cisco комутатори и маршрутизатори – 2 курса; Администрация на база данни Oracle – 4 курса; Администрация на VMWARE VSPHERE – 1 КУРС
  • Обучени 9 служители в дирекция „Информационно обслужване и технологии” (36% от заетите в дирекцията) по ИТ специализирано обучение
  • Обучени 9 служители в дирекция „Информационно обслужване и технологии” по ИТ специализирано обучение, преминали успешно обученията с получаване на сертификат
  • Подобрени и развити професионални компетентности на служителите на дирекция „Информационно обслужване и технологии” чрез специализирани ИТ обучения, пряко обвързани със специфичната дейност на заетите
  • Обучени 34 служители на Регионална дирекция – София по английски език
  • Обучени общо 43 служители на Агенция по вписванията по проекта, които успешно завършват обученията със сертификат
  • Подобрени и развити ключови компетентности на служители от Регионална дирекция – София на Агенция по вписванията чрез чуждоезиково обучение, които позволяват качествено изпълнение на служебните задължения
  • Осъществени мерки за информация и публичност на проекта

Период за изпълнение

Период за изпълнение: 12 месеца (02 юли 2013 г. – 02 юли 2014 г.)

 

Допълнителна информация за проекта можете да намерите тук.

Европейски проекти

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 10 Юни 2014