Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационни технологии и административно-правно обслужване

Проектът „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационни технологии и административно-правно обслужване„се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № А13-22-9 от 17.04.2014 г.

Приоритетна ос II. “Управление на човешките ресурси”

               Подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”

               Бюджетна линия BG 051PO002/13/2.2-13

               Обща сума на проекта: 89 569,30 лв. (с ДДС)

               Цели:

 

Обща цел: Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната и областните администрации чрез целенасочени обучения.

               Специфични цели:

  ▪ Подобряване на професионалните компетентности и ефективност на служителите на дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията чрез специализирани обучения по информационни технологии, пряко обвързани със специфичната им дейност.

 

▪ Подобряване на професионалните компетентности и ефективност на служителите от отдел „Административно-правно обслужване” на Агенция по вписванията чрез обучения по търговско право на Европейския съюз и обучения за професионално развитие от Институт за публична администрация (ИПА).

              

Целева група:

-        служители на дирекция „Информационно обслужване и технологии”

-        служители от отдел „Административно-правно обслужване”                

 

Дейности:

               Дейност 1: Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии                                         

               Дейност 2: Провеждане на обучение по Търговско право на ЕС                                     Дейност 3: Провеждане на обучения от Институт за публична администрация (ИПА)

               Дейност 4: Дейности за информация и публичност           

              

               Очаквани резултати:

 Дейност 1:

• Проведени 9 обучения по информационни технологии за служителите от дирекция „Информационно обслужване и технологии”

•  Обучени 26 служители от дирекция „Информационно обслужване и технологии”

 

• Обучени 26 служители от дирекция „Информационно обслужване и технологии”, които успешно преминават обученията с получаване на сертификат

Дейност 2:

▪ Проведен 1 курс по търговско право на ЕС на служители от отдел „Административно-правно обслужване”.

▪ Обучени 12 служители от отдел „Административно-правно обслужване” по търговско право на ЕС.

▪ Обучени 12 служители от отдел „Административно-правно обслужване” по търговско право на ЕС, които успешно преминават обучението с получаване на сертификат.

Дейност 3:

 

▪ Проведени 4 обучения по програмите на ИПА

▪ Обучени 40 служители от отдел „Административно-правно обслужване” по програмите на ИПА.

▪ 40 служители от отдел „Административно-правно обслужване” успешно преминали обучение за професионално развитие по програмите на ИПА с получаване на сертификат.

Дейност 4:

▪ изготвени банери, популяризиращи проекта – 5 броя

▪ Публикувана информация за проекта на интернет страницата на Агенция по вписванията – 2 броя

▪ Изработени рекламно-презентационни комплекти – 78 броя                      

 Период за изпълнение 9 месеца (17 април 2014 г. – 17 юни 2015 г.) 

Линк към заключителна публикация

Европейски проекти

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 10 Юни 2015