„Подобряване на административното обслужване на гражданите и взаимодействието между доставчиците на административни услуги чрез надграждане на Регистъра на имуществените отношения на съпрузите ”

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Приоритетна ос

III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”        

Подприоритет

3.2 “Стандартна информационно-комуникативна среда и оперативна съвместимост”             

Бюджетна линия BG 051PO002/14/3.2-06             

Обща сума на проекта: 499 249,20 лв. (с ДДС)              

Цели:

Обща цел: Повишаване на качеството на административното обслужване на гражданите и подобряване на взаимодействието между доставчиците на административни услуги във връзка със създаването, актуализирането и използването на Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС).              

Специфични цели:

               Специфична цел 1: Улесняване на достъпа на гражданите до предлаганите услуги;

               Специфична цел 2: Подобряване на процесите на взаимодействие между доставчиците на административни услуги чрез постигане на технологична съвместимост;

               Специфична цел 3: Повишаване нивото на оперативна съвместимост на информационната среда на РИОС чрез надграждането му и създаване на предпоставки за автоматичен обмен на данни между администрациите и между регистрите;

               Специфична цел 4: Повишаване на качеството на съдържащите се в регистъра данни.

Целева група:

•          Служителите на Агенцията по вписванията

•          граждани и бизнес;

•          други доставчици на електронни административни услуги.              

Дейности:              

Дейност 1: Анализ   и   проектиране  

               Дейност 2: Софтуерна разработка

               Дейност 3: Одит

               Дейност 4: Информация и публичност

               Дейност 5: Управление на проекта

Очаквани резултати:              

В резултат на дейност 1 „Анализ и проектиране“ ще бъде:

▪  Изготвен юридически анализ на нормативната база и административните процеси и механизми във връзка с предоставянето на административни услугите от РИОС от страна   на   АВ   с   оглед   интеграция,   оптимизация   и електронизация; разработка на техническа спецификация за необходимите софтуерни разработки.

▪          Извършен бизнес анализ на текущото състояние на административните     процеси,     необходими     за създаването,   поддържането   и   използването   на регистъра,   който ще се надгражда в рамките на проекта. 

▪          Подготвена техническа спецификация,  която  ще съдържа модел на реализация по електронен път на процеси и процедури; спецификация за необходимите софтуерни разработки.

В резултат на дейност 2 „Софтуерна разработка“ ще бъдат:

▪ Разработени    минимум    две    нови    електронни административни услуги;

•          Надграден регистър на имуществените отношения на съпрузите;

•          Подготвени и подадени заявления за вписване на информационни обекти и услуги в Регистрите за оперативна съвместимост, съгласно изискванията на ЗЕУ   и   осигурена   оперативна   съвместимост   и информационна   сигурност   на   информационно-комуникационната среда на хоризонтално ниво.

В резултат на дейност 3 „Одит“ ще бъде извършен  одит  за правилното  изразходване  на финансовите средства по проекта; Изготвен     финансов     одиторски     доклад     за изпълнението на проекта; Осигурена прозрачност и отчетност на проекта.

В резултат на дейност 4 „Информация и публичност“ ще се повиши информираността на гражданите относно целите на проекта, като бъде:

•          Организирана 1 пресконференция.

•          Организиран 1 информационен ден за целевите групи.

•          Издадени    и    разпространени    информационни материали.

•          Публикеване актуална информация за проекта на интернет страницата на АВ.

В резултат на дейност 5 „Управление на проекта“ е сформиран екип от експерти, които да ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.                

Период за изпълнение: 9 месеца (25 август 2014 г. – 25 май 2015 г.)

               

Европейски проекти

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 14 Април 2015