Ефективна и модерна администрация – Агенция по вписванията

Проект „Ефективна и модерна администрация – Агенция по вписванията“ , договор за безвъзмездна финансова помощ № A12-11-8/24.01.2013 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Приоритетна ос

I. „Добро управление“

Подприоритет

1.1 „Ефективна структура на държавната администрация“

Бюджетна линия

BG051PO002/1.1-05

Обща стойност на проекта

273 241,65 лева

Продължителност на проекта

Период за изпълнение: 18 месеца (24.01.2013 г. – 24.07.2014 г.)

Обща цел на проекта

Подобряване ефективността на Агенция по вписванията

Специфични цели

 • Идентифициране на възможните проблемни области и слабости в организацията и структурата на Агенция по вписванията;
 • Създаване на предпоставки за ефективно и ефикасно управление на Агенция по вписванията.

Основни дейности

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2: Извършване на функционален анализ на Агенцията по вписванията;

Дейност 3: Разработване на предложения за промени в нормативни и стратегически документи и в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията;

Дейност 4: Провеждане на обучение на служителите;

Дейност 5: Оптимизиране на организационната структура и преразпределяне на функции и дейности на структурните звена в Агенция по вписванията;

Дейност 6: Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Агенция по вписванията;

Дейност 7: Одит на проекта;

Дейност 8: Информация и публичност на проекта.

Очаквани резултати

 • Добре управляван проект и извършване на всички предвидени дейности в определените срокове;
 • Извършен функционален анализ на Агенция по вписванията;
 • Изготвени препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на Агенцията по вписванията;
 • Изготвени препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на Агенцията по вписванията;
 • Изготвени препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността от дейността на Агенцията по вписванията;
 • Изготвен анализ и оценка на съществуващата нормативна база и вътрешни правила на Агенция по вписванията;
 • Разработени предложения за промени в нормативни и стратегически документи;
 • Разработено предложение за промяна на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията;
 • Разработена и въведена Стратегия за организационно развитие;
 • Въведен механизъм за оценка на ефикасността и ефективността на административната структура;
 • Разработени индикатори и система за измерване и управление на изпълнението;
 • Разработени/усъвършенствани и въведени наръчници, методики, инструкции и др.вътрешни актове;
 • Проведено съпътстващо обучение на 80 служители от Агенция по вписванията, свързано с извършвания в рамките на проекта функционален анализ;
 • Спазени правилата за визуализация при оформянето на всички документи по проекта;
 • Изработен и поставен информационен банер;
 • Изготвени и предоставени на медиите периодични прессъобщения за осъществяване на дейностите по проекта;
 • Осигурена постоянна информация за напредъка по изпълнението на проекта чрез публикации на сайта на Агенцията по вписванията;
 • Проведени две пресконференции;
 • Отпечатани 200 броя информационни брошури;
 • USB, тефтери и конферентни папки, конферентни чанти, химикали – 200 броя.

Съобщение

В качеството си на възложител Агенция по вписванията като бенефициент по проект „Ефективна и модерна администрация – Агенция по вписванията”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-11-8/24.01.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” финансирана от ЕС информира, че набира кандидати за разработване на тръжна документация за обществена поръчка с предмет „Извършване на функционален анализ, разработване на предложения за промени в НА, провеждане на обучение на служителите и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в Агенция по вписванията”.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Магистратура по право;
 2. Минимум 10 /десет/ години юридически стаж;
 3. Минимум 7 /седем/ години опит в областта на обществените поръчки, включително:
  - Опит в държавната/общинската администрация, отдел/дирекция за планиране, провеждане на обществени поръчки;
  - Опит при провеждането на процедури по ЗОП за проекти, финансирани по оперативни програми на ЕС;
  - Подготовка на документация по конкретни процедури по обществени поръчки;
  - Участие в комисии за избор на изпълнител по процедури по ЗОП;
 4. Вписване на списъка на външните експерти към Агенция за обществени поръчки и участие в комисии;
 5. Осъществяване на процесуално представителство при обжалване на процедури по ЗОП (напр. пред КЗК и ВАС);
 6. Допълнителна квалификация, участие в обучителни семинари и др. в областта на обществените поръчки;
 7. В случай, че участника е юридическо лице, той трябва да осигури специалисти отговарящи на описаните в т. 1-6 критерии.

Към заявленията е необходимо да се представят документи доказващи посочените по-горе обстоятелства.

Срок за подаване на заявления – 17:00 часа на 18.02.2013 г. в деловодството на Агенцията по вписванията.

Във връзка с изпълнението на проект „Ефективна и модерна администрация – Агенция по вписванията”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-11-8/24.01.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” финансирана от ЕС, Агенция по вписваняита информира, че набира предложения от кадидати за изпълнение на дейност по посочения проект, а именно „Информация и публичност на проекта“. Прогнозната стойност е до 13 125 лв. без ДДС.

Технически спецификации и изисквания към участниците., Word файл, 36.5 KB

Във връзка с изпълнението на проект проект „Ефективна и модерна администрация – Агенция по вписванията”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-11-8/24.01.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” финансирана от ЕС, информира, че набира предложения от кадидати за изпълнение на дейност по посочения проект, а именно „Одит на проекта“. Прогнозната стойност е до 2276.60 лв. без ДДС. 

Технически спецификации и изисквания към участниците., Word файл, 28.5 KB

 

Кратка информация за дейностите и очакваните резултати по проекта, Word файл, 119.5 KB

 

Информация за напредъка на проект „Ефективна и модерна администрация - Агенция по вписванията“

В края на месец септември 2014г., ДЗЗД „Функционален анализ – АВ”, изпълнител на Дейност 2 „Извършване на функционален анализ на Агенцията по вписванията”, представи окончателен доклад за извършен Функционалния анализ на Агенцията по вписванията.

На 26-27.09.2014 г. в гр. Велинград се проведе обучение на 80 служители от всички структурни звена на Агенция по вписванията, включително регионални директори, от служби по вписвания и от служби по регистрация.

По време на обучението експерти от ДЗЗД „Функционален анализ-АВ” запознаха служители на Агенция по вписванията с резултатите от проведения функционален анализ, с доклада и препоръчаните в него предложенията за промени в организационната структура за подобряване ефективността и ефикасността и оптимизиране организацията на АВ.

Наред с това обучителите от ДЗЗД „Функционален анализ-АВ” представиха  извършеният от тях анализ на нормативната база, която урежда дейността и функциите на Агенцията по вписванията,  и  представи предложенията за промени в нормативни актове и вътрешни правила и процедури.  

 В процес на изпълнение е и Дейност 8 „Информация и публичност по проекта”. 

След проведена процедура по ЗОП за изпълнител на дейност 8 „Информация и публичност по проекта” се избра фирма „Бенчмарк Финанс” АД.

 Доставените през месец септември информационни материали – информационен банер, брошура, папка, химикал, USB, тефтер, отговарят на техническата оферта към договра и са в съответствие с изискванията за визуализация на ОПАК. 

На 29.09.2014 г.  от 14:00 ч. в зала в хотел „Ател” в гр. София се проведе Пресконференция по проекта. На пресконференцията се представи общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности по него, информация за бюджета и източника на финансиране. Наред с това да се предостави информация за изпълнените към момента на пресконференцията дейности. 

Европейски проекти

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 25 Май 2015