За Агенцията

Агенция по вписванията е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Тя е юридическо лице със седалище София и със служби по вписванията в седалищата на районните съдилища. Службите по вписванията са териториални звена на Агенцията по вписванията.

Агенцията има правомощията да обработва всички подлежащи на вписване актове и въз основа на тях да извършва справки, да издава удостоверения и да прави преписи.

Агенцията по вписванията:

  • организира, координира и ръководи дейностите в службите по вписванията;
  • организира работата по създаването и поддържането на Имотния регистър;
  • осигурява връзката между Имотния регистър и другите регистри;
  • създава и поддържа централен архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложени към тях документи;
  • осигурява развитието и техническото усъвършенстване на Имотен регистър, Регистър Булстат, Търговски регистър и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.
Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 14 Ноември 2014