Дирекция "Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността" се състои от два отдела: „Административно-правно обслужване” и „Човешки ресурси, протокол и връзки с обществеността”.

Отдел "Административно-правно обслужване" осъществява правна помощ на изпълнителния директор и на административните звена на агенцията. Дава мотивирани становища по правни въпроси и по законосъобразността на проектите на административните актове. Осъществява процесуалното представителство. Изработва проекти на нормативни актове и договори, свързани с дейността на агенцията. Организира и контролира движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция.

Отдел "Човешки ресурси, протокол и връзки с обществеността" отговаря за набирането и назначаването на служителите в агенцията, изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания. Планира и организира обучението и развитието на персонала. Предоставя на медиите информация за дейността на агенцията. Организира пресконференции, симпозиуми, семинари и работни срещи.

 

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" се състои от два отдела: „Финансово-стопански дейности” и „Управление на собствеността”.

Отдел „Финансово-стопански дейности” изготвя проекто-бюджета за приходите и разходите на агенцията, организира и извършва финансово-счетоводното обслужване.

Отдел „Управление на собствеността" отговаря за управлението на имотите - държавна собственост, предоставени на агенцията и осигурява правилното им стопанисване. Проучва нуждите за сграден фонд на службите по вписванията.

 

Дирекция "Информационно обслужване и технологии" се състои от три отдела: „Информационни проекти и методология”, „Техническо и материално осигуряване” и „Внедряване и поддръжка на информационни технологии”.

Основните задачи на дирекцията са свързани с изпълнение на функциите на Агенцията по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за регистър БУЛСТАТ и Закона за търговския регистър;

Дирекцията организира изграждането, внедряването и функционирането на отделните структурни звена на агенцията, както и на тяхната инфраструктура, осигурява защитата на информационните технологии на агенцията. Осигурява взаимодействие с други регистри и информационни системи. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на агенцията със съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане. Изготвя документацията и организира процедури по възлагане на обществени поръчки.

 

Главна дирекция " Регистри":

- организира, координира и ръководи дейностите в регионалните дирекции;

- организира административния контрол по създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър;

- организира връзките между имотния регистър и кадастъра, както и с други регистри и контролира тяхното осъществяване;

- разработва програмите за дейността по вписванията;

- изготвя проект на указания във връзка със създаването на имотния регистър;

. оказва съдействие при изготвянето на технически задания по проект "Кадастър и имотна регистрация" по Заемното споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие;

- организира дейностите по воденето и съхраняването на търговския регистър;

- организира административния контрол по воденето и съхраняването на търговския регистър и на регистър БУЛСТАТ;

- осъществява методическа помощ във връзка с дейностите по воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и регистър БУЛСТАТ;

- организира връзките между търговския регистър и други регистри и информационни системи и контролира тяхното осъществяване;

- проучва структурата, динамиката и тенденциите на търсенето на данни от търговския регистър и от регистър БУЛСТАТ;

- организира връзките между регистър БУЛСТАТ и други регистри и информационни системи и контролира тяхното осъществяване.


Регионалната дирекция:

 1. Организира, координира и ръководи административната дейност в службите по вписванията към съответната регионална дирекция;
 2. Изготвя и подава обобщени справки и искания за материално-техническо снабдяване на звената в дирекцията;
 3. Организира административния контрол по създаването, воденето и съхраняването на регистрите в службите по вписванията към съответната регионална дирекция;
 4. Контролира и изготвя отчети за изпълнение на дейностите в службите по вписванията към съответната регионална дирекция;
 5. Организира и контролира прилагането в службите по вписванията на методическите указания за дейностите.”

Дирекция "Длъжностни лица по регистрация":

 1. Извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър;
 2. Извършва проверка дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване;
 3. Извършва проверка дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване или представеният акт подлежи на обявяване;
 4. Извършва проверка дали заявлението е подадено от оправомощено лице;
 5. Извършва проверка дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащия на обявяване акт, и дали съществуването на заявеното за вписване обстоятелство се установява от представените документи;
 6. Разработва правила и указания за работа на длъжностните лица по регистрация.

Невалидни служебни карти на Агенция по вписванията


Работно време на администрацията от 09:00 до 17:30 часа

Работно време на Деловодство от 09:00 до 17:30 часа

1111 София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20 , тел: 9486 181, факс: 9486 166

e-mail:  office@registryagency.bg

Булстат 131282355