Върни се горе

Пресцентър

Проект BG05SFOP001-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги”

Общата цел на проекта е Надграждане на Имотния регистър с цел подобряване на обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, вътрешно интегриране на системите и въвеждане на нови електронни услуги.

Проект BG05SFOP001-1.002-0003 „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози”

Общата цел на проекта е надграждане на Търговския регистър с оглед подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

436 770 ТЪРГОВЦИ ПОДАДОХА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г., 74,94% ОТ ТЯХ – ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

На 30 юни 2017 г. приключи кампанията по подаване на годишните финансови отчети за всички търговци по смисъла на Търговския закон /съгл. чл. 38 от Закона за счетоводството, обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./


Всички новини