Агенцията е създадена по силата на §27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър /обн. ДВ, бр.36 от 30 април, 2004г./ на 31 юли 2004г.
С приемането от МС на Устройствен правилник на Агенция по вписванията /ДВ, бр.63 от 20 юли, 2004г., в сила от 31 юли, 2004г./, се даде възможност за реалното конституиране на новата държавна администрация.
Агенцията по вписванията е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието за изпълнение на целите и задачите, поставени в Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

На 3.07.2001 г. правителството на Република България сключи заемно споразумение със Световната банка в размер на 30 000 000 щ.д. и 7 000 000 щ.д. собствено финансиране със срок на изпълнение 5 години. Заемът, за изграждане на кадастър и имотен регистър, е обезпечен с държавна гаранция. Връщането на парите започва от 2005 г. като по сумата тече годишна лихва от около 15%.

На 13.02.2002 г. българското правителство сключи с холандското договор за дарение на 2 000 000 щ.д. за подкрепа на проекта.

На 1 октомври 2004г. Агенцията успешно стартира дейността си.
Тогава към нея преминаха служителите от 112-те Служби по вписванията към Районните съдилища в България. С разкриването на Районен съд в гр. Гълъбово през март 2007 г. Службите по вписванията станаха 113.


Агенцията по вписванията е създадена, за да организира и поддържа  имотния регистър във връзка с европейските разпоредби. Сигурността на пазара с недвижими имоти се гарантира чрез всеобхватна информация за тях. Партидите на недвижимите имоти и вписаните актове се съхраняват в централизиран електронен архив.

Агенцията по вписванията води и търговския регистър по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация. Агенцията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон.

Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци.

Регистър БУЛСТАТ също се ръководи от Агенцията по вписванията. В него се вписват всички юридически лица и клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци. На впписване подлежат и лицата със свободни професии, както и тези, които се занимават със занаятчийска дейност.

Териториални звена на Агенцията по вписванията са обединени в 12 регионални дирекции, в които влизат 113-те служби по вписвания и 28-те служби по регистрация.

 1. Регионална дирекция - София
 2. Регионална дирекция - Благоевград
 3. Регионална дирекция - Бургас
 4. Регионална дирекция - Варна
 5. Регионална дирекция - Враца
 6. Регионална дирекция - Велико Търново
 7. Регионална дирекция - Плевен
 8. Регионална дирекция - Пловдив
 9. Регионална дирекция - Русе
 10. Регионална дирекция - Разград
 11. Регионална дирекция - Хасково
 12. Регионална дирекция - Стара Загора