• Търговски регистър

  Предпоставка за започване на бизнес в България  е вписването в Търговския регистър.  В Търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци, както и други лица и структури и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

 • Имотен регистър

  Система от данни за недвижимите имоти. В него могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях.

 • Регистър на имуществените отношения на съпрузите

  Единна централизирана електронна база данни, съдържаща информация за брачните договори и за приложимия законов режим на имуществените отношения на съпрузите.

 • Регистър Булстат

  Основен регистър, използван от останалите административни регистри и информационни системи за единна идентификация на всички юридически и други единици, извършващи дейност в страната.

От 1 януари 2015 г. е осигурено безплатно информиране чрез SMS.

Повече информация можете да намерите тук

Адрес: 1111 София,
кв. "Гео Милев",
ул. "Елисавета Багряна" №20

Тел.: 9486 181
Факс: 9486194, 9486166

E-mail: office@registryagency.bg