Банкови сметки

Държавните такси за услуги, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията се превеждат по следните банкови сметки:

BG52 CREX 9260 3114 5495 01 – Транзитна сметка, обслужва регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите

BG36 CREX 9260 3114 5494 01 – Транзитна сметка, обслужва Търговски регистър

BG21 CREX 9260 3114 5487 01 – Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър

 ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис „Централно управление” гр. София, п.к.1612, ул. „Ами Буе” № 84, BIC код: CREXBGSF.

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основание за плащане” е необходимо да се попълва с думи регистъра за който се отнася таксата (такса Имотен регистър, такса Търговски регистър, такса Регистър Булстат и Риос, Депозит за вещи лица, Гаранции на договори по ЗОП).
Преводи и вноски на каса по сметките на Агенция по вписванията могат да се извършват в офисите на всички Търговски банки на територията на страната, както и на място в офисите на Агенция по вписванията.АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 1111 София, кв. “Гео Милев”, ул. “Елисавета Багряна” №20