Включване в списъка на вещите лица, ликвидаторите, контрольорите и проверители към Агенцията по вписванията

В изпълнение на задълженията си по Търговския закон, Агенцията по вписванията  назначава вещи лица, ликвидатори, контрольори и проверители. Те са задължени да извършват действия на основание чл. 72, ал. 2; чл. 70, ал.3; чл. 251а, ал.2; чл. 262л, ал.2; чл.  263т, ал. 1; чл. 264в, ал. 4; чл. 265з, ал. 2; чл. 282, ал.1 и 2 от Търговския закон; чл. 41, ал. 2, чл. 51а, ал. 3 и чл. 51г от Закона за кооперациите; чл. 517 от Гражданския процесуален кодекс; § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за търговския регистър и други. Агенция по вписванията набира вещи лица, ликвидатори, контрольори и проверители, които се включват в списък към Агенция по вписванията.

За да бъде включено едно лице в списъците, то следва да подаде молба по образец до изпълнителния директор на Агенцията. След подаване на молбата и прилагане на изискуеми документи, комисия на Агенция по вписванията проверява документите и след одобрение изготвя списъците, които се утвърждават от Изпълнителния директор със заповед.

Вещи лица, ликвидатори, контрольори и проверители, които са включени в списъка към Агенция по вписванията се назначават от длъжностните лица по регистрация по повод на подадени искания в предвидените от закон случаи.

Списъци на вещи лица, ликвидатори, контрольори и проверители

Молби за включване към Агенцията по вписванията:

Ликвидатор

Контрольор/проверител

Вещи лица

Списъци:

Списък на контрольори и проверители

Списък на вещи лица

Списък на ликвидатори

Документи:

Изискуеми документи

НедопуснатиАГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 1111 София, кв. “Гео Милев”, ул. “Елисавета Багряна” №20