Централно управление

1111 София, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ №20
тел.: 9486 181, факс: 9486 194, 9486 166

e-mail: office@registryagency.bg

Деловодство – тел.: 9486 189; 9486 215; 9486 157; 9486 162

За информация относно ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Информация относно откази, жалби и други – тел. 9486 201

Техническа информация при проблеми с използването на портала

на Търговския регистър – тел. 9486 199; 9486 148; 9486 207
e-mail адрес:support@registryagency.bg

За техническа информация относно портала за отдалечен достъп на ИМОТЕН РЕГИСТЪР - тел.  9486 260; 9486 261; 9486 262; 9486 226

За информация относно РЕГИСТЪР БУЛСТАТ- тел. 9486 204,9486 217, 9486 212,
За Интернет клиенти: 9486 224

За информация относно РЕГИСТЪРА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ – тел. 9486 199, 9486 207; 9486 148

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН E-MAIL
Изпълнителен директор Венцислав Спирдонов ventsislav.spirdonov@registryagency.bg
Зам. изпълнителен директор Ива Петкова iva.petkova@registryagency.bg
И. д. Главен секретар Таня Ликоманова tania.likomanova@registryagency.bg
Финансов контрольор Мария Цигова mariya.tsigova@registryagency.bg
Звено по сигурността на информацията
Служител по сигурността на информацията Мария Ингилизова 9486 173 maria.ingilizova@registryagency.bg
Главен експерт Мая Иванова 9486 203 maia.ivanova@registryagency.bg
Главен експерт Велина Иванова 9486 148 velina.ivanova@registryagency.bg
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „АПОЧРВО“ – правна
Директор Румяна Душкова – Колчева 9486 174 rumiana.dushkova@registryagency.bg
Отдел „Административно-правно обслужване“
Началник отдел Диана Михайлова 9486 110 diana.mihailova@registryagency.bg
Старши юрисконсулт Антония Георгиева 9486 172 a.georgieva@registryagency.bg
Главен специалист Димитрина Тасева 9486 162 dimitrina.taseva@registryagency.bg
Главен специалист Ваня Илийчовска 9486 181 vanq.iliichovska@registryagency.bg
Главен специалист Стела Цветанова 9486 157 stela.tzvetanova@registryagency.bg
Главен специалист Павлина Драгова 9486 215 pavlina.dragova@registryagency.bg
Специалист Мая Колевчина 9486 271 maia.kolevchina@registryagency.bg
Старши юрисконсулт Младен Колев 9486 151 mladen.kolev@registryagency.bg
Юрисконсулт Олга Стоянова
Юрисконсулт Росен Петков 9486 197 r.petkov@registryagency.bg
Главен юрисконсулт Георги Парапунов georgi.parapunov@registryagency.bg
Отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността“
Началник отдел Миглена Степанова – Везиева 9486 188 miglena.vezieva@registryagency.bg
Главен експерт Ива Расланова 9486 170 iva.raslanova@registryagency.bg
Главен експерт, връзки с обществеността Илияна Жотева 9486 100 iliyana.zhoteva@registryagency.bg
Младши експерт Ивета Райчева 9486 230 iveta.raicheva@registryagency.bg
Младши експерт Емилия Съева 9486 184 emiliya.saeva@registryagency.bg
Главен юрисконсулт Христо Христов 9486 270 hristo.hristov@registryagency.bg
Отдел „Анализ и методология“
Началник отдел Николина Павлова 9486 180 nikolina.pavlova@registryagency.bg
Главен специалист Радослав Абрашев 9486 261 radoslav.abrashev@registryagency.bg
Главен експерт Марияна Иванова-Пенева mariana.kirilova@registryagency.bg
Младши експерт Зорница Андреева zornica.andreeva@registryagency.bg
Старши експерт Вергиния Петкова verginia.petkova@registryagency.bg
Главен експерт Мюмюн Ахмед 9486 233 myumyun.ahmed@registryagency.bg
Дирекция „ФСДУС“ – финансова
Директор Райна Давидова 9486 196 raina.davidova@registryagency.bg
отдел „Финансово-счетоводно обслужване“
Началник отдел Наталия Ковачка 9486 182 natalia.kovachka@registryagency.bg
Главен експерт Красимира Делчева 9486 183 krasimira.delcheva@registryagency.bg
Младши експерт Надя Колева 9486 159 nadia.koleva@registryagency.bg
Главен специалист Малинка Величкова 9486 161 malinka.velichkova@registryagency.bg
Главен специалист Даниела Николова 9486 123 d.nikolova@registryagency.bg
Главен експерт Валентина Данчова 9486 176 valentina.danchova@registryagency.bg
Главен експерт Даниела Вачева daniela.vacheva@registryagency.bg
Отдел „Управление на собствеността“
Началник отдел Оля Нецова – Георгиева 9486 120 olya.georgieva@registryagency.bg
Старши експерт Мария Пилева 9486 210 maria.pileva@registryagency.bg
Младши експерт Мария Блажева
Главен специалист Николай Нанев 9486 214 nikolai.nanev@registryagency.bg
Главен специалист Сияна Кръстева 9486 171 siyana.krasteva@registryagency.bg
Младши експерт Михаил Ленчев 9486 198 mihail.lenchev@registryagency.bg
Главен специалист Методи Димитров metodi.dimitrov@registryagency.bg
Дирекция „Информационно обслужване и технологии“
Директор Георги Бошнаков 9486 206 georgi.boshnakov@registryagency.bg
Отдел „Информационни проекти и методология“
Началник отдел Нина Лазарова 9486 254 nina.lazarova@registryagency.bg
Главен експерт Мария Тумбева 9486 207 m.tumbeva@registryagency.bg
Главен експерт Галина Младенова 9486 260 galina.mladenova@registryagency.bg
Главен експерт Бианка Георгиева 9486 199 bianka.trifonova@registryagency.bg
Младши експерт Мариела Стефанова 9486 149 mariela.stefanova@registryagency.bg
Старши експерт Росен Петков 9486 192 rosen.petkov@registryagency.bg
Главен експерт Йорданка Мравкова 9486 262 iordanka.mravkova@registryagency.bg
Главен специалист Златина Танева 9486 226 zlatina.taneva@registryagency.bg
Отдел „Внедряване и поддръжка на информационни технологии“
Началник отдел Венелин Иванов 9486 102 venelin.ivanov@registryagency.bg
Главен експерт Красимира Мекерова 9486 190 krasimira.mekerova@registryagency.bg
Главен експерт Десислава Друмева 9486 212 desislava.drumeva@registryagency.bg
Главен експерт Кирил Симеонов 9486 168 kiril.simeonov@registryagency.bg
Главен специалист Лъчезар Иванов 9486 169 lachezar.ivanov@registryagency.bg
Главен експерт Марин Пангелов 9486 154 marin.pangelov@registryagency.bg
Младши експерт Валентин Руженов 9486 200 valentin.rujenov@registryagency.bg
Главен експерт Павел Павлов 9486 111 pavel.pavlov@registryagency.bg
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Главна Дирекция „Регистри“
Главен директор Емилия Михайлова (02) 9486 156 emilia.mihailova@registryagency.bg
Регионален Директор – София Пирин Соколов (02) 94 86 112 pirin.sokolov@registryagency.bg
Регионален Директор – Благоевград Александра Стоянова aleksandra.stoyanova@registryagency.bg
Регионален Директор – Бургас Румяна Петкова (056) 87 84 80; (056) 84 01 98 rumiana.petkova@registryagency.bg
Регионален Директор – Варна Силва Крикорян (052) 786 434 silva.krikorian@registryagency.bg
Регионален Директор – Велико Търново Петър Суков (062) 601 802 petar.sukov@registryagency.bg
Регионален Директор – Враца Любомир Алипиев (092) 669 696 lubomir.alipiev@registryagency.bg
Регионален Директор – Плевен Ирена Христова (064) 800 157 irena.hristova@registryagency.bg
Регионален Директор – Разград Петър Панчев (084) 661 581 petar.panchev@registryagency.bg
Регионален Директор – Русе Ирена Монева (082) 816 583 irena.moneva@registryagency.bg
Регионален Директор – Стара Загора Иглика Минчева (042) 693 611 iglika.mincheva@registryagency.bg
Регионален Директор – Хасково Станимир Политов (038) 665 591 stanimir.politov@registryagency.bg
Регионален Директор – Пловдив Павлина Минчева (032) 279 155 pavlina.mincheva@registryagency.bg
Отдел „Организация на службите по вписвания и службите по регистрация“
Началник отдел Румен Попов 9486 186 rumen.popov@registryagency.bg
Главен експерт Антоанета Ситарска 9486 205 antoaneta.sitarska@registryagency.bg
Главен специалист Надежда Върлакова 9486 201 nadejda.varlakova@registryagency.bg
Главен специалист Вихра Стойкова 9486 163 vihra.stojkova@registryagency.bg
Главен специалист Илона Господинова 9486 202 ilona.gospodinova@registryagency.bg
Главен експерт Ива Масларска 9486 185 iva.maslarska@registryagency.bg
Дирекция „Длъжностни лица по регистрация“
Директор Николай Тихов (02) 9486 121 nikolai.tihov@registryagency.bg


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 1111 София, кв. “Гео Милев”, ул. “Елисавета Багряна” №20